Điều khoản sử dụng

Không có trường hợp, chúng tôi, nhóm db4free.net, chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hoặc do hậu quả, bao gồm cả việc mất doanh thu, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng hoạt động của các máy chủ này, phần mềm, dịch vụ của hoặc tài liệu của nó ngay cả khi người quản trị đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

Chúng tôi đặc biệt từ chối bất kỳ sự bảo đảm, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý khả năng bán được và phù hợp cho một mục đích cụ thể. Các phần mềm và máy chủ cung cấp dưới đây là một "như là" cơ sở, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp bảo trì, hỗ trợ, cập nhật, cải tiến, hoặc sửa đổi hoặc tiếp tục sẵn có của các dịch vụ. Chúng tôi có quyền ngừng dịch vụ này mà không cần thông báo và xóa các cơ sở dữ liệu không thể hủy bỏ.

người dùng của db4free.net không được phép công bố dữ liệu truy cập của họ cũng như các dữ liệu cụ thể máy chủ cho bên thứ ba.

Độc quyền pháp luật của nước Cộng hòa Áo áp dụng cho các dịch vụ liên quan đến các dự án db4free.net.

Chúng tôi khuyến cáo không sử dụng cơ sở dữ liệu db4free.net cho bất cứ thông tin nhạy cảm hay mục đích quan trọng nào! Mặc dù chúng tôi - những người đứng sau dự án này - có liên quan đến nhau thông qua một công ty, đây vẫn là dự án cá nhân và phi thương mại. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý!

Nhóm db4free.net không chịu bất kỳ trách nhiệm về nội dung trang web liên kết.

Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản này mà không cần thông báo.

Heidenreichstein, Austria
29 June 2014