Về dự án db4free.net

Trong phần này, bạn có thể tạo tài khoản cho cơ sỡ dữ liệu của bạn, chỉnh sửa dữ liệu hay xóa tài khoản

Điều gì làm chúng tôi "đặc biệt"?

Mục đích của dự án này là chúng tôi sẽ cung cấp những nhu cầu cần thiết của lập trình viên và người kiểm thử về biên bản hiện tại của MySQL. Bằng cách cập nhật các biên bản của MySQL và phpMyAdmin liên tục, bạn có cơ hội thử trang web của bạn với biên bản hiện tại của MySQL.

Đăng ký miễn phí tài khoản cho cơ sở dữ liệu MySQL  »